Přejít na nové Vybermiauto.cz


Auta v porovnavači: žádné :: v poptávkovém formuláři: žádné
Vybermiauto.cz › Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže na Vybermiauto.cz

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže na www.vybermiauto.cz (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Economia a.s. se sídlem Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12746 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky vždy v přesně stanoveném termínu uvedeném v textu soutěže (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také “účastník“ nebo “soutěžící“). Každý soutěžící se smí účastnit soutěže jen jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že odešle odpověď na soutěžní otázku a kontakty v podobě jména, telefonního čísla a mailové adresy. Do soutěže nebudou zejména zařazeny odpovědi vyplněné mimo dobu konání soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných odpovědí. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který zaslal odpovědní otázku. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

5. Výhry v soutěži

Výhra v soutěži je vždy uvedena v textu soutěže, stejně tak počet výherců. Výhercem se stane soutěžící, který se soutěže zúčastnil v souladu s těmito pravidly, odpověděl na soutěžní otázku správně a správnou odpověď poslal jako stý v pořadí.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherce v soutěži budou o výhře informováni telefonicky nebo emailem nejpozději do 5 kalendářních dnů od skončení soutěže. Pokud se ho nepodaří v průběhu jednoho dne zkontaktovat, dostane šanci další v pořadí (tedy 101., případně 102. atd).

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním odpovědi do soutěže souhlasí účastník se zařazením svého jména, telefonu a emailu (dále jen "údaje") do databáze společnosti Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226 (dále v tomto odstavci jen "správce"), a s jejich následným shromažďováním a zpracováváním, manuálně nebo elektronicky, a to včetně zpracování dalším zpracovatelem na základě písemné dohody se správcem za účelem předání cen a zajištění platebních transakcí, včetně souvisejících provozních činností, a to na dobu nutnou k naplnění výše uvedených účelů, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů. Tím není dotčeno zpracování osobních údajů po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zároveň bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek mé vyřazení ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem či zpracovatele se může účastník soutěže na správce 1 obrátit a případně se rovněž může obrátit s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §77 a násl. občanského zákoníku i chráněné prvky jejich osobnosti; v této souvislosti je tak pořadatel oprávněn přiměřeně užít i jméno, příjmení, podobu a projevy osobní povahy účastníka soutěže, v médiích (včetně sítě Internet), v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a tyto záznamy mohou být uchovávány a dále zpracovávány po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Rozhodnutí o výherci je výlučným právem pořadatele a na výhru není právní nárok. Soutěžící bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné majetkové i nemajetkové újmy způsobené využitím či užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetové stránce www.vybermiauto.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.